Terapi

Det finns många olika anledningar till att människor känner behov av psykoterapeutisk kontakt, t.ex. Sorg och livskriser, Oro/Ångest, nedstämdhet/Depression, Traumatiska händelser tidigare eller senare i livet, Fobier, Tvångssyndrom, Stress/Utmattning.

Jag använder mig av psykodynamisk terapi, kognitiv beteendeterapi, och Ego State-terapi. Klinisk hypnos kan kombineras med nämnda terapimetoder. Oavsett metodik är relationen mellan klient och terapeut en mycket viktig del. Du är välkommen att träffas för ett inledande besök och se om jag kan vara någon du önskar fortsatt terapeutisk kontakt med. Den kontakten kan sedan vara av kortare eller längre slag.

Olika terapeutiska metoder till förändring

Psykodynamisk terapi (PDT)

Grundtanken är att bli medveten om sina känslor och reaktioner, förstå vart de kommer ifrån. En viktig hållpunkt är att psykiska symtom är meningsbärande och möjliga att förstå utifrån individens livshistoria. Målet är att via samtal försöka förstå och bearbeta inre konflikter som ligger till grund för symtomen.

Kognitiv beteendeterapi (KBT)

Grundtanken är att förändra tanke- och beteendemönster för att kunna hantera sina känslomässiga problem bättre. Förutom samtal används övningar under besök och hemuppgifter mellan besöken. Fokus är främst på det som är Här och Nu och ett centralt behandlingsinslag är Exponering. Målet är att lära om/lära in nytt beteende.

Ego State-terapi (EST)

Ego State-terapin har utvecklats under de senaste 35 åren av bl.a. Hypnosterapeuten Helen Watkins och Psykoanalytikern John Watkins. Det beskrivs hur alla människor har olika jag-tillstånd/del-jag (Ego States) med olika erfarenheter och minnen, från olika situationer och relationer. Det kan exempelvis röra sig om ”en inre 7-åring” som mobbades i skolan, eller ”en inre tonåring” som var med om en traumatisk händelse/traumatiska livsvillkor. I Ego State-terapi arbetar man med de olika jag-tillstånden, där metoden bidrar till att lösa upp djupt rotade symtom och uppnå en reparerande integration. Det går att använda metoden både med och utan hypnos.

Klinisk hypnos

Klinisk Hypnos är ingen egen metod, utan ett samlingsbegrepp för flera imaginativa behandlingsmetoder. Hypnos är även ett förändrat medvetandetillstånd, trance. Hypnos används i kombination med bl.a. PDT och KBT och kan hjälpa till att fördjupa kontakten med sitt inre och förstärka behandlingseffekten. Ytterligare information på www.hypnosforeningen.se

Kontakta mig för att få veta mer